Statut

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO*
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 oraz z 2021 r. poz. 1641) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 9).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

* Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).


 

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 stycznia 2022 r. (poz. 5)

STATUT MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

§ 1.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 oraz z 2021 r. poz. 1641), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2. ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954);
4. niniejszego statutu.

§ 2.
1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
2. Muzeum jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod nr RIK 127/2022.
3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/113/2012.
4.  Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3.
Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwo i integralność zgromadzonym zbiorom Muzeum.

§ 4.
1. Siedzibą Muzeum jest Wrocław.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5.
Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Narodowe we Wrocławiu”.

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 6.
Do zakresu działania Muzeum należy:
1. prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym dziedzictwa Dolnego Śląska;
2. gromadzenie, opracowywanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z kulturą polską, europejską i światową, między innymi zbiorów związanych z dziedzictwem Dolnego Śląska, historią obiektów poddanych opiece Muzeum lub w których prowadzona jest działalność Muzeum;
3. współpraca z muzeami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz inspirowanie inicjatyw społecznych dotyczących działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ochrony dziedzictwa Dolnego Śląska.

§ 7.
Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1. gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie;
2. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, w zakresie objętym działalnością Muzeum, w kraju i poza jego granicami;
3. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
5. organizowanie wystaw stałych i czasowych, w kraju i za granicą, a także organizowanie i prowadzenie innych form działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej;
6. użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zabytków;
7. prowadzenie badań naukowych w zakresie sztuk plastycznych, kultury artystycznej, muzealnictwa oraz konserwacji zabytków;
8. opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów i wystaw, przewodników wystaw, wyników badań naukowych oraz publikacji popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
9. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
10. prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum;
11. opracowywanie ekspertyz i ocen oraz udzielanie informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności;
12. prowadzenie działalności wydawniczej;
13. prowadzenie strony internetowej Muzeum;
14. współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
15. zapewnienie odpowiednich warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.

§ 8.
Muzeum gromadzi w szczególności: obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego, grafiki i rysunki.

Rozdział 3
Organy nadzorujące oraz organ zarządzający i sposób ich powoływania

§ 9.
Nadzór nad funkcjonowaniem Muzeum sprawuje Minister.

§ 10.
1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o muzeach.

§ 11.
1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie Ministrowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;
5) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
6) wydawanie zarządzeń;
7) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
8) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
9) prowadzenie polityki kadrowej, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
10) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 12.
1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy 2 zastępców.
2. Zastępcy są powoływani i odwoływani przez Dyrektora po uzgodnieniu z Ministrem.

§ 13.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Minister.
3. Rada Muzeum składa się z 15 członków.

Rozdział 4
Organizacja Muzeum

§ 14.
W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Oddział – Muzeum „Panorama Racławicka”;
2) Oddział – Muzeum Etnograficzne;
3) Oddział – Muzeum Sztuki Współczesnej.

§ 15.
Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych oraz oddziałów, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 5
Organy doradcze

§ 16.
W Muzeum działają kolegia doradcze, utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. l ustawy o muzeach.

§ 17.
Tworząc kolegium doradcze, Dyrektor informuje Ministra o swoim zamiarze w tym zakresie.

§ 18.
1. Przedmiot działania, liczbę członków kolegium oraz regulamin działania określa dyrektor Muzeum.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczących poszczególnych kolegiów doradczych.
3. Kolegia doradcze działają na posiedzeniach zwoływanych przez Dyrektora co najmniej dwa razy do roku.
4. Posiedzeniom kolegium doradczego przewodniczy przewodniczący kolegium, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.
5. Kolegium doradcze wybiera spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz nadzoruje obsługę kancelaryjno-biurową kolegium.
6. Do odbycia posiedzenia kolegium doradczego jest wymagana obecność co najmniej połowy składu kolegium, w tym przewodniczącego kolegium albo jego zastępcy.

§ 19.
1. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium albo zastępcy przewodniczącego kolegium.
2. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
4. Protokoły są przekazywane Dyrektorowi.
5. Przewodniczący może w szczególnie uzasadnianych przypadkach podjąć decyzję o odbyciu posiedzenia w trybie korespondencyjnym lub zdalnym.

§ 20.
Członkowie kolegium doradczego realizują swoje zadania osobiście.

§ 21.
1. Kolegia doradcze korzystają z pomieszczeń, materiałów biurowych i urządzeń Muzeum.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów doradczych zapewnia Muzeum.

Rozdział 6
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 22.
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, umowie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 23.
1. Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106).
2. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
3. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Minister.

§ 24.
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1. dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:
a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4. dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 25.
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1) konserwacji i renowacji dzieł sztuki i rzemiosł artystycznych;
2) udostępniania zbiorów   do    celów   wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych;
3) działalności edukacyjnej związanej z działalnością statutową;
4) sprzedaży publikacji, plakatów, pamiątek i kopii dzieł sztuki;
5) działalności gastronomicznej;
6) wynajmu sprzętu stanowiącego własność Muzeum;
7) dzierżawy majątku nieruchomego i wynajmu pomieszczeń Muzeum na cele niekolidujące z działalnością statutową;
8) organizacji konferencji, sympozjów, koncertów i imprez artystycznych;
9) wykonywania ekspertyz;
10) wykonywania usług reprograficznych i fotograficznych;
11) usług transportowych;
12) usług reklamowych;
13) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
2. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 26.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 27.
1. Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z uwzględnieniem postanowień umowy.
2. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.