Statut

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO*
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) zarządza się, co następuje:

§ 1. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 20 i 39) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 16).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

* Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § I ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).


 

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 25 października 2018 r. (poz. 71.)

STATUT MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

§ 1.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, zwane dalej „Muzeum”, jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, i Województwa Dolnośląskiego, zwanego dalej „Województwem”, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego we Wrocławiu z dnia 8 września 2005 r., zwanej dalej „umową;
4) statutu.

§ 2.
1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 65/2006.
2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/113/2012.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3.
Minister i Województwo zapewniają bezpieczeństwo i integralność zgromadzonym zbiorom Muzeum.

§ 4.
1. Siedzibą Muzeum jest Wrocław.
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5.
Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Narodowe we Wrocławiu”.

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 6.
Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych i dokumentacyjnych, dotyczących sztuki Śląska, sztuki polskiej, zwłaszcza współczesnej, oraz dawnych Kresów Południowo- Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lwowskiego, sztuki europejskiej, sztuki Bliskiego i Dalekiego Wschodu, rzemiosła artystycznego, kultury technicznej i etnografii.

§ 7.
Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych, fotograficznych dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie;
2) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, w zakresie objętym działalnością Muzeum, w kraju i poza jego granicami;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych, w kraju i za granicą, a także organizowanie i prowadzenie innych form działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej;
6) użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zabytków;
7) prowadzenie badań naukowych w zakresie sztuk plastycznych, kultury artystycznej, muzealnictwa oraz konserwacji zabytków;
8) opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów wystaw, przewodników wystaw, wyników badań naukowych oraz publikacji popularnonaukowych z zakresu swojej działalności;
9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
10) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum;
11) opracowywanie ekspertyz i ocen oraz udzielanie informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności;
12) prowadzenie działalności wydawniczej;
13) prowadzenie strony internetowej Muzeum;
14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 8.
Muzeum gromadzi w szczególności: obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego, grafiki i rysunki.

Rozdział 3
Organy nadzorujące oraz organ zarządzający i sposób ich powoływania

§ 9.
Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister.

§ 10.
1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Województwem, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o muzeach i postanowieniach umowy.

§ 11.
1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie właściwym instytucjom, Ministrowi i Województwu planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
5) wydawanie zarządzeń;
6) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 12.
1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy 2 zastępców.
2. Zastępcy są powoływani i odwoływani przez dyrektora po uzgodnieniu z Ministrem i Województwem.

§ 13.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
2. Członków Rady Muzeum powołuje Minister, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum zostanie powołany co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Ministra i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Województwo, w trybie art. 11 ust. 5 pkt l ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 10 członków.

Rozdział 4
Organizacja Muzeum

§ 14.
W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Oddział – Muzeum „Panorama Racławicka”;
2) Oddział – Muzeum Etnograficzne;
3) Oddział – Muzeum Sztuki Współczesnej.

§ 15.
Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych oraz oddziałów, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra i Województwa oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 5
Organy doradcze

§ 16.
W Muzeum działają kolegia doradcze dyrektora Muzeum, utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.

§ 17.
Tworząc kolegium doradcze, Dyrektor informuje Ministra i Województwo o swoim zamiarze w tym zakresie, którzy mają prawo desygnowania po jednym swoim przedstawicielu do składu kolegium, również do składu istniejących kolegiów.

§ 18.
1. W skład kolegium doradczego wchodzi nie więcej niż 10 członków, których powołuje i odwołuje Dyrektor.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczących poszczególnych kolegiów doradczych.
3. Kolegia doradcze działają na posiedzeniach zwoływanych przez Dyrektora co najmniej dwa razy do roku.
4. Posiedzeniom kolegium doradczego przewodniczy przewodniczący kolegium, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.
5. Kolegium doradcze wybiera spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz nadzoruje obsługę kancelaryjno­-biurową kolegium.
6. Do odbycia posiedzenia kolegium doradczego jest wymagana obecność co najmniej połowy składu kolegium, w tym przewodniczącego kolegium albo jego zastępcy.

§ 19.
1. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium albo zastępcy przewodniczącego kolegium.
2. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
4. Protokoły są przekazywane dyrektorowi.

§ 20.
Członkowie kolegium doradczego realizują swoje zadania osobiście.

§ 21.
1. Kolegia doradcze korzystają z pomieszczeń, materiałów biurowych i urządzeń Muzeum.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów doradczych zapewnia Muzeum.

Rozdział 6
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 22.
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, umowie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 23.
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 24.
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra i Województwo, w tym:
a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 25.
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1) konserwacji i renowacji dzieł sztuki i rzemiosł artystycznych;
2) udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp.;
3) działalności edukacyjnej związanej z działalnością statutową;
4) sprzedaży publikacji, plakatów, pamiątek i kopii dzieł sztuki;
5) działalności gastronomicznej;
6) wynajmu sprzętu stanowiącego własność Muzeum;
7) dzierżawy majątku nieruchomego i wynajmu pomieszczeń Muzeum na cele niekolidujące z działalnością statutową;
8) organizacji konferencji, sympozjów, koncertów i imprez artystycznych;
9) usług transportowych;
10) usług reklamowych;
11) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
2. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 26.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 27.
1. Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z uwzględnieniem postanowień umowy.
2. Zmian statutu dokonuje Minister w uzgodnieniu z Województwem.