PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy »W pogoni za kolorem. Szkła Jerzego Słuczan-Orkusza«, opatrzonego numerem ISBN”

Wtorek, 4 czerwca 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

 

Środa, 22 maja 2019

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy (*.pdf) ➸

 

Wtorek, 21 maja 2019

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

 

Piątek, 10 maja 2019

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx, *.jpg)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1-3 do edytowania (*.docx) ➸

Wzór Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf) ➸

Pliki do opisu przedmiotu zamówienia– załącznik nr 5 (*.pdf) ➸

  • określenie typu grzbietu – załącznik nr 5a (*.jpg) ➸
  • wzór wymagany do wycięcia- załącznik nr 5b (*.jpg) ➸
  • sposób wykonania skrzydełek- załącznik nr 5c (*.jpg) ➸

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór – załącznik nr 6 (*.docx) ➸

UWAGA. Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia z ofertą – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do dnia 21.05.2019 r. do godz. 8:30

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2019-05-10

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-07-19 Anna Twardowska
2019-06-04 Anna Twardowska
2019-06-04 Anna Twardowska
2019-06-04 Anna Twardowska
2019-06-04 Anna Twardowska
2019-06-04 Anna Twardowska
2019-05-22 Anna Twardowska
2019-05-22 Anna Twardowska
2019-05-22 Anna Twardowska
2019-05-22 Anna Twardowska