Przetarg nieograniczony na dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Część II

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 – Część II

Zadanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Piątek, 27 lipca 2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*pdf)

Środa, 30 maja 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (*pdf)

Środa, 23 maja 2018 r.

Odpowiedź na pytania (*pdf)

Piątek, 18 maja 2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia nr 1 opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S)  (*pdf)

Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia dzisiejszego, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Czwartek, 17 maja 2018 r.

Odpowiedź na pytania (*pdf)

Poniedziałek, 14 maja 2018 r.

 • Zmiana SIWZ – w zakresie IDW Części I, Opisu przedmiotu zamówienia, projektów wykonawczych. Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert (*pdf)
 • Tabela ceny, Załącznik nr 4 do IDW – wersja po zmianach dokonanych w dniu 14.05.2018 r.(*.docx)
 • Tabela – opis parametrów urzadzeń, załacznik nr 5 do IDW  (.xlsx)
 • Sprostowanie ogłoszenia nr 2 przekazane do UPUE (*pdf) w dniu 14.05.2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia wynikające ze zmiany SIWZ a powodujące zmiany ogłoszenia, w tym min. zmiana terminu składania ofert. Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Sprostowanie Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert: do 30.05.2018r. do godz. 08:45.

Sobota, 21 kwietnia 2018 r.

 • Sprostowanie ogłoszenia nr 1 opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S)  (*pdf)

Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia dzisiejszego, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

 • Zmiana SIWZ – w zakresie IDW Części I, Wzoru Umowy Części II, Opisu przedmiotu zamówienia, projektów wykonawczych. Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert (*pdf)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – wersja ujednolicona po zmianach dokonanych w dniu 19.04.2018 r. (*.pdf)
 • Przykładowy formularz oferty, Załącznik nr 1  do IDW – wersja po zmianach dokonanych w dniu 19.04.2018 r.(*.docx)
 • Przykładowa tabela ceny, Załącznik nr 4  do IDW edytowalny  – wersja po zmianach dokonanych w dniu 19.04.2018 r.(*.docx)
 • Sprostowanie ogłoszenia nr 1 przekazane do UPUE  w dniu 19.04.2018 r. (*pdf)

Zamawiający informuje, że w dniu 19 kwietnia 2018 r. przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia – zmiana w zakresie, o którym mowa w art. 41 ust. 7a ustawy PZP tj. wykazu oświadczeń i lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia oraz zmiany pozostałe zmiany wynikające ze zmiany SIWZ a powodujące zmiany ogłoszenia, w tym min. zmiana terminu składania ofert. Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Sprostowanie, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert: do 18.05.2018r. do godz. 08:45.

Czwartek 5 kwietnia 2018 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc , *zip)

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (*.pdf) – wersja nieaktualna

Załączniki do SIWZ – wersje edytowalne formularzy:

 • 1) Przykładowy formularz oferty (*.doc)- wersja edytowalna – formularz nieaktualny
 • 2) Przykładowy wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, do oceny w kryterium: jakość – Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (*.doc) – wersja edytowalna
 • 3) Przykładowe Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe (*.doc)- wersja edytowalna
 • 4) Przykładowa tabela ceny (*.doc)- wersja edytowalna  – tabela nieaktualna

Załączniki do SIWZ – Projekty Wykonawcze (*.zip)

 • PW Rozdział 2_SYSTEM STEROWANIA
 • PW Rozdział 3_OŚWIETLENIE I MULTIMEDIA
 • PW Rozdział 4_ ELEKTROAKUSTYKA (PW Rozdział 4.1_ ELEKTROAKUSTYKA CZĘŚĆ 1, SYSTEM KONCERTOWY oraz PW Rozdział 4.2_ ELEKTROAKUSTYKA CZĘŚĆ 2, SYSTEM STAŁY)
 • PW Rozdział 5_ KONSTRUKCJE MODUŁOWE
 • PW Rozdział 6_ WCIĄGARKI
 • PW Rozdział 7_ ADAPTACJA AKUSTYCZNA
 • PW Rozdział 8_ ESTRADA
 • PW Rozdział 10_ ELEMENTY WYPOSAŻENIA EVENTOWEGO I WYSTAWIENNICZEGO
 • PW Rozdział 11_ SYSTEM ZACIEMNIAJACY
 • PW Rozdział 13_ KONTENT – SYSTEM MULTIMEDIALNY

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 15.05.2018r. do godz. 8:45. – zmiana terminu złożenia ofertMetryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2018-04-21

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin