Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów – zabezpieczenie bieżących potrzeb.

poniedziałek, 14 listopada 2016r.

zawiadomienie o wyborze (*.pdf)

wtorek, 8 listopada 2016 r.

Informacje z otwarcia ofert (*.pdf)

UWAGA!!!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

piątek, 4 listopada 2016 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (*.pdf)

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (*.pdf)

Termin składania ofert: do 08.11.2016 r. do godz. 09:00.

piątek, 28 października 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc, *.zip)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 07.11.2016 r. do godz. 09:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-11-14

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin