Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę książki pt. Meble XV-XVII wieku

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę książki pt. Meble XV-XVII wieku (ISBN 978-83-65563-00-2)

poniedziałek, 3 paździenika 2016 r.

Ogłosznie o udzieleniu zamówienia (*.pdf)

wtorek, 20 września 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

poniedziałek, 12 wrzesnia 2016 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

UWAGA!!!

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-10-03

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin