Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

poniedziałek, 31 grudnia 2012r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *zip/:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)  – UWAGA dokument poprawiony 23 stycznia 2012 dostępny poniżej!
 • Załacznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy wraz ze wzorami załaczników (plik ZIP) – UWAGA dokument poprawiony 23 stycznia 2012 dostępny poniżej!
 • Załacznik nr 10 do SIWZ – dokumentacja projektowa pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pawilonu Czterech Kopuł  na oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu dz.nr Ew. 5, obręb Zalesie 0008 arkusz mapy nr 16 autorstwa  BeMM Architekci Sp. z o.o., w skład której wchodzą: Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, branżowe: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, STWiORB (pliki ZIP):
  • projekt budowlany- projekt – cz I (plik ZIP, 1,99GB)
  • projekt budowlany- projekt – cz II (plik ZIP, 2,23GB)
  • projekt budowlany-projekt – cz III (plik ZIP, 611MB)
  • projekt budowlany – załacznik nr 1 (plik ZIP, 2,49GB)
  • projekty wykonawcze (plik ZIP, 247MB)
  • STWiOR (plik ZIP)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ -Dokumentacja  projektowa zagospodarowania terenu pn Remont i przebudowa terenu przyległego do Pawilonu IV Kopuł,  dz. nr ew. 5, 6/1 i 6/2 obręb Zalesie 0008 arkusz nr 16, autorstwa arch. Anna Bocheńskiej-Skałeckiej, w skład której wchodzą: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,STWiORB (plik ZIP).
 • Załącznik nr 12 do SIWZ – pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismo znak WPN.6323.1.470.2012.MŁ z dnia 5 grudnia 2012r.(pliki PDF)
 • Formularz oferty – załączniki nr 1-7 SIWZ do edytowania (plik DOC)

środa, 9 stycznia 2013r.

W dniu 8 stycznia 2013 roku Budimex SA z siedzibą przy ulicy Stawki 40 w Warszawie i Skanska SA z siedzibą przy ulicy gen. Zajączka 9 w Warszawie przekazały do Urzędu Zamówień Publicznych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze  Muzeum Narodowego we Wrocławiu.” na podstawie artykułu 185 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Poniżej zamieszczamy złożone odwołania:

 • Odwołanie firmy Budimex SA
 • Odwołanie firmy Skanska SA

środa, 16 stycznia 2013r.

W związku z wniesionymi przez firmę Budimex SA oraz Skanska SA w dniu 8 stycznia 2013 roku odwołaniami, zamieszczamy uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

 • Odpowiedź dla firmy Budimex SA
 • Odpowiedź dla firmy Skanska SA

poniedziałek, 21 stycznia 2013r.

W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawców, zamieszczamy odpowiedź nr 1.

 • Odpowiedź nr 1

wtorek, 22 stycznia 2013r.

W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawców, zamieszczamy odpowiedź nr 2.

 • Odpowiedź nr 2

środa, 23 stycznia 2013r.

W zwiazku ze zmianami w SIWZ Do dokumentacji projektowej zostały załączone przedmiary robót, które należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nich wielkości jako wielkości orientacyjne.

Przedmiary robót:

   • Przedmiary budowlane
   • Przedmiary sanitarne
   • Przedmiary elektryczne
   • Uzupełnienie przedmiaru elektrycznego
  • Przedmiary zagospodarowania terenu

  W związku z uwzględnieniem przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu firmy Skaska S.A. i firmy Budimex S.A. skierowanych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający zamieszcza Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Wzór Umowy (teksty jednolite po zmianach) zawierające zmiany treści zgodnie z oczekiwaniami odwołujących.

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
  • Załącznik nr 8 do SIWZ
  • Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór Umowy

   

 • czwartek, 24 stycznia 2013r.

  UWAGA! Zmiana terminu złozenia i otwarcia ofert.

  W związku ze zmianami w SIWZ Zamawiajacy dokonał zmiany tresci ogłoszenia o zamówieniu (2012/S 250-414095) opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej

  W dniu dzisiejszym Zamawiajacy przekazał drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich sprostowanie ogłoszenia tj. ogłoszenie dodatkowych informmacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie. Tekst sprostowania ogłoszenia podajemy poniżej.

  •  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2012/S 250-414095)

   

  piątek, 25 stycznia 2013r.

  W związku z otrzymanym pytaniem od wykonawców, zamieszczamy odpowiedź nr 3.

  • Odpowiedź nr 3

  wtorek, 29 stycznia 2013r.

  Muzeum Narodowe we Wrocławiu otrzymało w dniu 29.01.2013r. postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej umarzające postepowania odwoławcze.

  • postanowienie KIO 44/13 z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie umorzenia postepowania odwoławczego
  • postanowienie KIO 45/13 z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie umorzenia postepowania odwoławczego

  środa, 30 stycznia 2013r.W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawców, zamieszczamy odpowiedź nr 4.

  • Odpowiedż nr 4 wraz z załacznikami (ZIP)

  piątek, 1 lutego 2013r

  W dniu 31 stycznia 2013 roku firma Skanska SA z siedzibą przy ulicy gen. Józefa Zajączka 9 w Warszawie przesłala faksem  do Zamawiajacego kopię odwołania wniesionego do  Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze  Muzeum Narodowego we Wrocławiu.” Na podstawie artykułu 185 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  Poniżej zamieszczamy zawiadomienie i złożone odwołanie:

  •  zawiadomienie o wniesieniu odwołania
  •  odwołanie firmy Skanska SA

  czwartek, 14 lutego 2013r.UWAGA! Zmiana terminu złozenia i otwarcia ofert.
  W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego oraz dodatkowym czasem niezbędnym do przygotowania stosownych odpowiedzi i uwzględnienia wyjaśnień przy przygotowaniu ofert przez  Wykonawców, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający  zmienia termin składania ofert na dzień 25.02.2013r do godz. 10,00 oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 25.02.2013r o godz. 10,30.

  Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert stanowi  integralną część SIWZ i jest obowiązująca.
  Zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2012/S 250-414095.  Wobec powyższego, Zamawiający w trybie art. 38 ust.4a przekazał Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich Publikacji Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, drogą elektroniczną  w dniu dzisiejszym oraz zamiescił  je na stronie internetowej muzeum i na tablicy ogłoszeń. Poniżej zamieszczamy przesłaną zmianę tresci ogłoszenia.

  • sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2012/S 250-414095)

  piątek, 15 lutego 2013r.

  Zamieszczamy odpowiedzi na kolejne pytania wykonawców.

  • Odpowiedź nr 5

  wtorek, 19 lutego 2013r.

  W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawców, zamieszczamy odpowiedź nr 6.

  • Odpowiedź nr 6
  • Załacznik do odpowiedzi nr 6 – Wykaz stali

  środa, 20 lutego 2013r.

  Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2013r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2013r. przez firmę Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, przy udziale firmy BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,oddaliła odwołanie.

  Tekst odwołania zamieszczamy w załaczeniu, poniżej:

  piątek, dnia 15 marca 2013

   

   

   

  czwartek, 6 czerwca 2013r.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2012-12-31

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin