Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę dwóch wydawnictw opatrzonych numerem ISBN

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Naświetlanie, druk i oprawę dwóch wydawnictw opatrzonych numerem ISBN:

Część I – książki  Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej w latach 1945 – 1981 (ISBN 978-83-65563-26-2)
oraz Część II  – katalogu zbiorów  Zabytki metrologiczne (ISBN 978-83-65563-25-5)

piątek, 21.04.2017 r.

środa, 19 kwietnia 2017 r.

UWAGA!
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2017-04-24

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin