Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: albumu „Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne” (Część I) oraz 12 książek – Cztery informatory o wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w trzech wersjach językowych (Część II)

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictw opatrzonych numerami ISBN: albumu „Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne” (Część I)  oraz 12 książek – Cztery informatory o wystawach stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w trzech wersjach językowych  (Część II)

poniedziałek, 7 maja 2018 r.

  • Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)
    UWAGA!
    Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  • Załącznik nr 4 dla Część I – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (*.docx)  
  • Załącznik nr 4 dla Część II – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (*.docx)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2018-05-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-06-13 Anna Twardowska
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin