Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu wystawy „GRUPA KRAKOWSKA 1932–1937”, opatrzonego numerem ISBN 978-83-65563-70-5

poniedziałek, 19.11.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf)

 

wtorek, 13.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

UWAGA!
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załacznik nr 4 – wzór oswiadczenia o przynależnosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitałowej (*doc)Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2018-11-13

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-11-19 Anna Twardowska
2018-11-19 Anna Twardowska
2018-11-19 Anna Twardowska
2018-11-19 Anna Twardowska
2018-11-13 Anna Twardowska
2018-11-13 Anna Twardowska
2018-11-13 Anna Twardowska