PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na Zakup i dostawę 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

środa, 24.10.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

 

wtorek, 16 października 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

UWAGA!
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (*.docx)

 

czwartek, 11 października 2018 r.

Odpowiedź na pytania. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (*.pdf)

Zmiana terminu składania ofert: do 16.10.2018 r. do godz. 09,00

 

czwartek, 4 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx ):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 2 do 6 do SIWZ – wersje edytowalne (*.docx)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 12.10.2018 r. do godz. 13:00 – zmiana terminuMetryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2018-10-04

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-11-09 Anna Twardowska
2018-11-06 Aleksandra Ziemlańska
2018-10-24 Anna Twardowska
2018-10-16 Anna Twardowska
2018-10-16 Anna Twardowska
2018-10-11 Anna Twardowska
2018-10-11 Anna Twardowska
2018-10-04 Aleksandra Ziemlańska
2018-10-04 Aleksandra Ziemlańska
2018-10-04 Anna Twardowska