PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego

Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach  projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

środa, 21 listopad 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

 

poniedziałek, 5 listopada 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

UWAGA!
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018, poz. 1986) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

piątek, 26 października 2018 r.

Odpowiedź na pytania. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (*.pdf)

Zmiana terminu składania ofert: do 5.11.2018 r. do godz. 15:00

 

 

poniedziałek, 22 października 2018 r.

Odpowiedź na pytania. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (*.pdf)

Orzeczenie techniczne (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zmiana terminu składania ofert: do 5.11.2018 r. do godz. 15:00

 


 

środa, 3 październik 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania
(*.pdf, *.doc, *zip)

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

2. Formularz ofertowy (*.doc)

3. Opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (*.doc)

5. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (*.doc)

6 . Pełnomocnictwo – wzór (*.doc)

7.  Wykaz wykonanych usług (*.doc)

8.  Wykaz osób (*.doc)

9. Zobowiązanie innego podmiotu – wzór (*.doc)

10. Oświadczenie – grupa kapitałowa (*.doc)

11. Wzór umowy (*.pdf)

12. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu (*.docx)

Dokumentacja (*.pdf)

Dokumentacja (*.docx)

Dokumentacja cz. 1 (*. zip, 60 MB)

Dokumentacja cz. 2 (*. zip, 51 MB)

Dokumentacja cz. 3  (*. zip, 98 MB)

Dokumentacja cz. 4 (*. zip,  9 MB)

Dokumentacja cz. 5 (*.zip, 127 MB)

Dokumentacja cz. 6 (*.zip, 70 MB)

Dokumentacja cz. 7 (*.zip, 135 MB)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 25.10.2018 r. do godz. 15:00 – zmiana terminu.

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Aleksandra Ziemlańska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Aleksandra Ziemlańska
Czas wytworzenia informacji 2018-10-03

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-11-21 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-21 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-21 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-21 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-21 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-15 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-15 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-06 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-06 Aleksandra Ziemlańska
2018-11-06 Aleksandra Ziemlańska