PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa czasopisma »Roczniki Sztuki Śląskiej«, t. XXVII, opatrzonego numerem ISSN 0557-2231”

 

Wtorek, 14 maja 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

 

Czwartek, 9 maja 2019

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

 

Wtorek, 7 maja 2019

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy (*.pdf) ➸

 

Poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx, *zip)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1-3 do edytowania (*.docx) ➸

Wzór Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf) ➸

Plik do wykonania proofa – załącznik nr 5 (*.pdf) ➸

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór – załącznik nr 6 (*.docx) ➸

UWAGA. Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia z ofertą – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 9.05.2019 r. do godz. 10:00

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2019-04-29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-07-19 Anna Twardowska
2019-05-14 Anna Twardowska
2019-05-14 Anna Twardowska
2019-05-14 Anna Twardowska
2019-05-10 Anna Twardowska
2019-05-10 Anna Twardowska
2019-05-09 Anna Twardowska
2019-05-09 Anna Twardowska
2019-05-09 Anna Twardowska
2019-05-09 Anna Twardowska