PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.”

Środa, 22 maja 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf)

Piątek, 10 maja 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert.

Wtorek, 25 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf)

Zał. nr 1 Wzór umowy (*pdf)

Zał. nr 2 Formularz ofertowy (*pdf)

Zał. nr 2 Formularz ofertowy (*docx)

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1 PZP (*pdf)

Zał nr 3 Oświadczenie Wykonawcy art. 25a ust 1 PZP (*docx)

Zał. nr 4 Wykaz usług (*pdf)

Zał nr 4 Wykaz usług (*docx)

Zał. nr 5 Wykaz osób (*pdf)

Zał. nr 5 Wykaz osób (*docx)

Zał. nr 5a Wykaz osób – doświadczenie (*pdf)

Zał. nr 5a Wykaz osób – doświadczenie (*docx)

Zał. nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia (*pdf)

Zał. nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa (*pdf)

Zał. nr 8 Studium Wykonalności Projektu (*pdf)

Zał. nr 9 Projekt budowlany 1 „Przebudowy i remontu zespołu budynków Panoramy Racławickiej” (*zip)

Zał. nr 9 Projekt budowlany 2 „Przebudowy i remontu zespołu budynków Panoramy Racławickiej” (*zip)

Zał. nr 9 Projekt budowlany 3 „Przebudowy i remontu zespołu budynków Panoramy Racławickiej” (*zip)

Zał. nr 9 Projekt budowlany 4 „Przebudowy i remontu zespołu budynków Panoramy Racławickiej” (*zip)

Zał. nr 10 Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej PR (*pdf)

Zał. nr 11 Postanowienia KW PSP WZ (*pdf)

Zał. nr 12 Ekspertyza techniczna celowości wymiany całej konstrukcji dachu rotundy PR (*zip)

Zał. nr 13 Pozwolenie MKZ nr 191/2017 z dnia 24.02.2017 r. (*pdf)

Zał. nr 14 Projekt budowlany zamienny (*zip)

Zał. nr 15 Orzeczenie techniczne, kwiecień 2018 (*pdf)

Zał. nr 16 Umowa o dofinansowanie (*pdf)

Zał. nr 17  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (*pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 10.05.2019 r. do godz. 10:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2019-04-25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-10-05 Dorota Krudos
2019-05-29 Aleksandra Ziemlańska
2019-05-29 Aleksandra Ziemlańska
2019-05-29 Aleksandra Ziemlańska
2019-05-22 Dorota Krudos
2019-05-10 Dorota Krudos
2019-05-09 Dorota Krudos
2019-04-25 Dorota Krudos
2019-04-25 Dorota Krudos
2019-04-24 Dorota Krudos