Przetarg nieograniczony na dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.

Zadanie obejmuje część dot. dostosowania muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych, i jest realizowane w ramach ”Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1″, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Środa, 23 maja 2018 r.

Piątek, 23 marca 2018 r.

 • Informacja z otwarcia ofert (*pdf)

Środa, 7 marca 2018 r.

 • Sprostowanie ogłoszenia nr 1 opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S)  (*pdf)

Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia dzisiejszego, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego. 

Poniedziałek 5 marca 2018 r.

 • Zmiana SIWZ – w zakresie IDW Części I. Zmiana terminu złożenia ofert (*pdf)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – wersja ujednolicona po zmianach dokonanych w dniu 05.03.2018 r. (*.pdf) – Zmiany zaznaczono w SIWZ kolorem czerwonym; treść nieaktualną zaznaczono kolorem czerwonym i przekreślono.
 • Przykładowy formularz oferty po korekcie (*.doc)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 1 przekazane do UPUE (*pdf)

Zamawiający informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia (zmiana w zakresie, o którym mowa w art. 41 ust. 7a ustawy PZP tj. wykazu oświadczeń i lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz zmiany terminu składania ofert). Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Sprostowanie Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej.
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert: do 23.03.2018r. do godz. 8:45.

Czwartek 8 lutego 2018 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc , *zip)

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (*.pdf) – wersja nieaktualna

Załączniki do SIWZ:

 • 1) Przykładowy formularz oferty (*.doc) – wersja edytowalna – Formularz nieaktualny
 • 2) Przykładowe Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe (*.doc) – wersja edytowalna
 • 3) Przykładowy wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, do oceny w kryterium: jakość – Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (*.doc) – wersja edytowalna
 • 4) Przykładowa tabela ceny (*.doc) – wersja edytowalna
 • 5) Projekt Wykonawczy Rozdział 12 WYPOSAŻENIE DLA OSÓB DYSFUNKCYJNYCH  (*.pdf)
 • 6) Obraz – plik graficzny obiektu muzealnego do opracowania na jego podstawie prototypu (*zip)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 20.03.2018r. do godz. 8:45. – termin nieaktualnyMetryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2018-03-23

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-07-27 Anna Twardowska
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin