PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 – Część II, o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP

Niniejsze postępowanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

wtorek, 22 stycznia 2019 r

W dniu 15 stycznia 2019 r Muzeum Narodowe we Wrocławiu podpisało umowę z Wykonawcą firmą LTT Sp. z o.o. na II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”.

W dniu 18 stycznia 2019 r Muzeum Narodowe we Wrocławiu przekazało do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Od dnia 22.01.2019 zostało udostępnione po numerem 2019/S 015-030784.

 

poniedziałek, 7 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

 

poniedziałek, 26 listopada 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (*pdf)

UWAGA!
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załacznik nr 5 – wzór oswiadczenia o przynależnosci lub braku przynależności do grupy kapitałowej (*docx)

 

poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

Zmiana SIWZ w zakresie korekty tabeli  „opis parametrów urządzeń” – pismo Zamawiajacego (*.pdf)

Formularz tabeli „opis parametrów urządzeń” z dn. 19.11.2018 – Załącznik nr 2 do SIWZ (Część III -OPZ) (*.pdf).

Formularz tabeli „opis parametrów urządzeń” z dn. 19.11.2018 – wersja edytowalna (*.xlsx)

W załaczonej tabeli „opis parametrów urządzeń” w wersji PDF i XLSX (edytowalnej) korekty zaznaczono kolorem czerwonym. 

 

wtorek, 13 listopada 2018 r.

Odpowiedź na pytanie – wyjaśnienia SIWZ (*pdf)

Sprostowanie ogłoszenia nr 2018/S 189-426471 przekazane do UPUE w dniu 07.11.2018 r. opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S)  (*pdf)

Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 10.11.2018 r, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego.

 

środa, 7 listopada 2018 r.

Odpowiedzi na pytania – wyjaśnienia SIWZ, zmiana SIWZ  (*pdf)

WZÓR UMOWY – wersja ujednolicona po zmianach z dnia 07.11.2018 r

Sprostowanie ogłoszenia nr 2018/S 189-426471  (*pdf) przekazane do UPUE w dniu 07.11.2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 07.11.2018 r. przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia wynikające ze zmiany SIWZ a powodujące zmiany ogłoszenia, w tym min. zmianę warunków i terminu składania ofert. Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Sprostowanie Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert: do 26.11.2018r. do godz. 12:00.

 

wtorek, 6 listopada 2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia nr 2018/S 189-426471 przekazane do UPUE w dniu 29.10.2018 r.opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S)  (*pdf)

Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 02.11.2018 r, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego.

 

poniedziałek, 29 października 2018 r.

Odpowiedzi na pytania – wyjaśnienia SIWZ, zmiana SIWZ  (*pdf)

Sprostowanie ogłoszenia nr 2018/S 189-426471  (*pdf) przekazane do UPUE w dniu 29.10.2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 29.10.2018 r. przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia wynikające ze zmiany SIWZ a powodujące zmiany ogłoszenia, w tym min. zmiana terminu składania ofert. Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Sprostowanie Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert: do 15.11.2018r. do godz. 12:00.

 

wtorek, 2 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania
(*.pdf, *.docx , *zip, *xlsx)

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf):

SIWZ- Część I – Instrukcja Dla Wykonawców (IDW)
SIWZ- Część II – Wzór Umowy  – wersja nieaktualna. Wersja ze zmianami, została zamieszczona powyżej w dniu 07.11.2018 r
SIWZ- Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

2. Załączniki do SIWZ:

– Projekty Wykonawcze (*.zip)

PW Rozdział 2 SYSTEM STEROWANIA
PW Rozdział 3 OŚWIETLENIE I MULTIMEDIA
PW Rozdział 4.1 ELEKTROAKUSTYKA CZĘŚĆ 1, SYSTEM KONCERTOWY
PW Rozdział 4.2  ELEKTROAKUSTYKA CZĘŚĆ 2, SYSTEM STAŁY
PW Rozdział 5 KONSTRUKCJE MODUŁOWE
PW Rozdział 6 WCIĄGARKI
PW Rozdział 7 ADAPTACJA AKUSTYCZNA
PW Rozdział 8 ESTRADA
PW Rozdział 10 ELEMENTY WYPOSAŻENIA EVENTOWEGO I WYSTAWIENNICZEGO
PW Rozdział 11 SYSTEM ZACIEMNIAJACY
PW Rozdział 13 KONTENT-SYSTEM MULTIMEDIALNY

– Formularz tabeli „opis parametrów urządzeń”(*.pdf). – wersja nieaktualna. Wersja ze zmianami, została zamieszczona powyżej w dniu 19.11.2018

– Tabela Ceny (*.pdf).

3. Załączniki do SIWZ (wersje edytowalne)

– Załączniki 1-5 (*.docx) – wersje edytowalne:

Formularza oferty – załącznik nr 1
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, do oceny w kryterium jakość Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 2.
Wykaz dostaw – załącznik nr 3
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia  Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 4.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe – Załącznik nr 5

– Tabela ceny – załącznik nr 6 (*.docx) 
– Formularz tabeli „opis parametrów urządzeń” (*.xlsx) – wersja nieaktualna. Wersja ze zmianami, została zamieszczona powyżej w dniu 19.11.2018

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 07.11.2018r. do godz. 12:00. – Termin nieaktualny

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2018-10-02

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-01-22 Anna Twardowska
2019-01-22 Anna Twardowska
2019-01-22 Anna Twardowska
2019-01-18 Anna Twardowska
2019-01-07 Anna Twardowska
2018-11-26 Anna Twardowska
2018-11-26 Anna Twardowska
2018-11-26 Anna Twardowska
2018-11-19 Anna Twardowska
2018-11-19 Anna Twardowska