PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa czterech książek z serii »From Palace to Rotunda« opatrzonych numerami ISBN”

 

Piątek , 26 lipca 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.pdf) ➸

Wtorek, 23 lipca 2019

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸

piątek,  12 lipca 2019

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1-3 do edytowania (*.docx) ➸

Wzór Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf) ➸

Plik do wykonania proofa – załącznik nr 5 (*.pdf 46 MB) ➸

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór – załącznik nr 6 (*.docx) ➸

UWAGA. Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia z ofertą – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 23.07.2019 r. do godz. 9:00

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2019-07-12

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-07-26 Anna Twardowska
2019-07-26 Anna Twardowska
2019-07-26 Anna Twardowska
2019-07-26 Anna Twardowska
2019-07-26 Anna Twardowska
2019-07-26 Anna Twardowska
2019-07-23 Anna Twardowska
2019-07-23 Anna Twardowska
2019-07-23 Anna Twardowska
2019-07-12 Aleksandra Ziemlańska