Przetarg nieograniczony na Zarządzanie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Zarządzanie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn.

Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1,

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

poniedziałek, 2 października 2017r.

poniedziałek, 28 sierpnia 2017r.

UWAGA!
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

czwartek, 24 sierpnia 2017 r.

  • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (*.pdf)

środa, 23 sierpnia 2017 r.

 

  • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)
  • Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2-5 oraz nr nr 7 (*.doc) – do edytowania – po wprowadzeniu zmian w załącznikach: 2 i 4

poniedziałek 14 sierpnia 2017 r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc):

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)
  • Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2-5 oraz nr nr 7 (*.doc) – proszę korzystać z wersji z dnia 23 sierpnia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 28.08.2017 r. do godz. 10:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2017-10-02

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin