Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN: katalogu wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN: katalogu wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”.

 

czwartek, 9 sierpnia 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

piątek, 3 sierpnia 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸

UWAGA!
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 i 2018 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (*.docx) ➸

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Aleksandra Ziemlańska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Aleksandra Ziemlańska
Czas wytworzenia informacji 2018-08-03

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-08-10 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-07 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-03 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-03 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-03 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-03 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-03 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-03 Aleksandra Ziemlańska