PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy”

Czwartek, 3.09.2020 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (*pdf) ➸

Piątek, 21.08.2020 r

Informacja z otwarcia ofert (*pdf)➸

Środa, 19 sierpnia 2020 r.

Odpowiedzi na Pytania Wykonawców z dnia 17.08.2020 r. i 18.08.2020 r. (*pdf) ➸

Odpowiedzi na Pytania Wykonawcy z dnia 17.08.2020 r. (*pdf) ➸

Środa, 12 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Wzór Umowy (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (*.docx) ➸

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (*.docx)➸

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*.docx)➸

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej (*.doxc) ➸

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług (*.docx) ➸

Załącznik nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia (*.pdf) ➸


Zapraszamy Wykonawców do składania ofert.

Termin składania ofert: do 21 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-10-05 Dorota Krudos
2020-09-07 Dorota Krudos