PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa albumu »Willmann. Opus magnum«, opatrzonego ISBN”

czwartek, 21 listopada 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

wtorek, 19 listopada 2019

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*.pdf)

piątek, 15 listopada 2019

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

czwartek,  7 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1-3 do edytowania (*.doc) ➸

Wzór Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf) ➸

Załącznik nr 5  Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia, w tym:
załącznik nr 5a – projekt okładki albumu (*.pdf) ➸
załącznik nr 5b – projekt środka części z esejami – przykładowe fragmenty (*.pdf) ➸
załącznik nr 5c – projekt z części albumowej – przykładowe fragmenty (*.pdf) ➸

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór – załącznik nr 6 (*.doc) ➸

UWAGA. Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia z ofertą – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 15.11.2019 r. do godz. 10:00

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2019-11-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-11-22 Aleksandra Ziemlańska
2019-11-21 Anna Twardowska
2019-11-21 Anna Twardowska
2019-11-21 Anna Twardowska
2019-11-19 Anna Twardowska
2019-11-19 Anna Twardowska
2019-11-15 Anna Twardowska
2019-11-15 Anna Twardowska
2019-11-07 Anna Twardowska
2019-11-07 Anna Twardowska