PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa katalogu »Migrations. Late Gothic Art in Silesia« opatrzonego numerem ISBN”

Piątek, 28 czerwca 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) ➸

Wtorek, 25 czerwca 2019

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

Wtorek, 18 czerwca 2019 r

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SIWZ (*.pdf) ➸

Środa, 12 czerwca 2019

Zmiana SIWZ. Odpowiedź na pytanie (*.pdf) ➸

Plik do wykonania wydruku próbnego do oceny w kryterium jakość – załącznik nr 5 (*.zip 118 MB) ➸

 

Poniedziałek,  10 czerwca 2019

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1-3 do edytowania (*.docx) ➸

Wzór Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf) ➸

Plik do wykonania proofa – załącznik nr 5 (*.zip 116 MB) ➸
zmiana pliku w dniu 12.06.2019 r.

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór – załącznik nr 6 (*.docx) ➸

UWAGA. Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia z ofertą – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 25.06.2019 r. do godz. 09:00

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2019-06-10

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-07-19 Anna Twardowska
2019-06-28 Anna Twardowska
2019-06-28 Anna Twardowska
2019-06-25 Anna Twardowska
2019-06-25 Anna Twardowska
2019-06-18 Wiktoria Konera
2019-06-18 Wiktoria Konera
2019-06-12 Anna Twardowska
2019-06-12 Anna Twardowska
2019-06-12 Anna Twardowska