PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Naświetlanie, druk i oprawa katalogu wystawy »po/wy/miary | Dorota Nieznalska | Jorg Herold | Katarina Pirak Sikku«, opatrzonego numerem ISBN”

Wtorek, 17 września 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸

Środa, 11 września 2019 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*pdf) ➸

Wtorek, 10 września 2019 r .

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸

Poniedziałek, 2 września 2019 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (*.docx) ➸

Załacznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (*.docx) ➸

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (*.docx) ➸

Załącznik nr 4 – Wzór umowy (*.pdf) ➸

Załącznik nr 5 – Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia (*.zip) ➸

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej (*.docx) ➸

UWAGA. Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 6 z ofertą – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Termin składania ofert do 10 września 2019 roku do godziny 12.00.

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert.
Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2019-09-02

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-10-01 Aleksandra Ziemlańska
2019-09-17 Anna Twardowska
2019-09-17 Anna Twardowska
2019-09-17 Anna Twardowska
2019-09-17 Anna Twardowska
2019-09-17 Anna Twardowska
2019-09-17 Anna Twardowska
2019-09-11 Anna Twardowska
2019-09-10 Anna Twardowska
2019-09-10 Anna Twardowska