PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. Naświetlenie, druk i oprawa introligatorska dwóch katalogów: „Wyrzeźbiony Wrocław. Rzeźbiarze wrocławscy pierwszej połowy XX wieku” oraz „Współczesność i historia. Medale, plakiety i żetony z lat 1800–1889” – opatrzone nr ISBN

Wtorek, 22 października 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (*pdf) ➸

Piątek, 18 października 2019 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*pdf)

Środa, 9 października 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

Wtorek, 1 października 2019 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (*.docx) ➸

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (*.docx) ➸

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw – część nr 1 (*.docx) ➸

Załącznik nr 3a – Wykaz dostaw – część nr 2 (*.docx) ➸

Załącznik nr 4 – Umowa wzór do Części I (*pdf) ➸

Załącznik nr 4a – Umowa wzór do Części II (*pdf) ➸

Załącznik nr 5 – Plik poglądowy Wyrzeźbiony Wrocław (*pdf)

Załącznik nr 5a – Zdjęcie poglądowe Medale Okładka (*jpg) ➸

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej (*docx) ➸

UWAGA. Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia wg wzoru załącznika nr 6 z ofertą – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Termin składania ofert do 9 października 2019 roku do godziny 12.00.

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert.Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2019-10-01

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-10-22 Wiktoria Konera
2019-10-21 Aleksandra Ziemlańska
2019-10-18 Dorota Krudos
2019-10-18 Dorota Krudos
2019-10-09 Dorota Krudos
2019-10-01 Aleksandra Ziemlańska
2019-10-01 Dorota Krudos
2019-10-01 Dorota Krudos
2019-10-01 Dorota Krudos
2019-10-01 Dorota Krudos