Przetarg nieograniczony na usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

środa, 13 grudnia 2017r.

piątek, 24 listopada 2017r.

UWAGA!
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu tj. Muzeum Narodowemu we Wrocławiu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,  Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

poniedziałek, 20 listopada 2017 r.

 • Zmiana SIWZ w zakresie zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert (*pdf)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)
  UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
  Termin składania ofert: do 24.11.2017 r. do godz. 09:00
  Termin otwarcia ofert: do 24.11.2017 r. do godz. 09:15

piątek, 17 listopada 2017 r.

 • Odpowiedzi na pytania. Zmiana SIWZ (*.pdf)

poniedziałek 13 listopada 2017 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx , *zip)

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)
 • Załącznik nr 7 – „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (*.pdf)
 • Załącznik nr 8 –  załącznik nr 12 (Obowiązki Informacyjne Beneficjenta) do umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00 (*.pdf)
 • Załącznik nr 9 – „Księga znaków muzeum”(*zip)
 • Załącznik nr 10 – wzór Kosztorysu ofertowego (*pdf)

Wersje edytowalne:

 • Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2-5 oraz nr 7 (*.docx)
 • Załącznik nr 10 – kosztorys ofertowy (*docx)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 22.11.2017 r. do godz. 10:00 –  Uwaga termin nieaktualnyMetryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2017-12-13

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin